Regulamin

Nasz regulamin
Regulamin kursów Pop Gym Academy
Koniecznie zapoznaj się z naszym regulaminem

Wyjaśnienie pojęć

1. Organizatorem kursów jest Pop Gym Academy, zwana dalej PGA z siedzibą w KLUB SPORTOWY POP GYM SPORT:

nr konta 08 1910 1048 2787 0007 4209 0001.
2. PGA organizuje kursy instruktorskie, trenerskie oraz inne zwane dalej ”Kursem”, których pełna oferta dostępna jest na stronie www.popgymacademy.pl.
3. Uczestnikiem kursu, zwanym dalej ”Uczestnikiem” jest osoba fizyczna, która zapisała się na kurs prowadzony przez PGA za pomocą formularza zapisu dostępnego na stronie www.popgymacademy.pl oraz dokonała wpłaty za kurs na konto , czyli zawarła umowę na odległość na świadczenie usług szkoleniowych.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez PGA. Do skorzystania ze świadczenia usług szkoleniowych, akceptacja niniejszego regulaminu jest wymagana.
2. Zawarcie usług szkoleniowych między PGA oraz Uczestnikiem, następuje w momencie wysłania zgłoszenia oraz wpłaty pieniędzy za kurs na konto bankowe PGA.
3. O kolejności przyjęcia na kurs decyduje kolejność zawarcia umowy świadczenia usług szkoleniowych.
4. Przed przystąpieniem do kursu Uczestnik jest zobowiązany podpisać oświadczenie, że:
A) Zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, oraz w pełni go akceptuje
B) Nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach
C) Posiada ważne ubezpieczenie NNW na cały okres trwania kursu
D) Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych(Dz.U. 133/97 poz.883 ze zm.)
5. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby marketingowo-reklamowe PGA
6. Adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie zgłoszenia jest wykorzystywany przez PGA w trakcie i po ukończeniu kursu do:
a) Przekazania informacji organizacyjnych kursu
b) Informacji o prawach i obowiązkach Uczestnika
c) Oferty PGA
d) Materiałów reklamowych
7. Materiały szkoleniowe udostępniane Uczestnikom stanowią własność intelektualną ich autorów oraz PGA.
8. Zabrania się wykorzystywania oraz rozpowszechniania materiałów szkoleniowych w innych celach niż te związane ze szkoleniem przeprowadzanym przez PGA.
9. Zabrania się rejestrowania kursu, zarówno dźwiękowego, filmowego jak i w formie zdjęć oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez wcześniejszej pisemnej zgody PGA.
10. Uczestnik jest zobowiązany do weryfikacji swoich danych w formularzu zgłoszeniowym, przed wydaniem legitymacji instruktorskiej. W przypadku wypisania legitymacji z błędnymi danymi bez winy PGA, Uczestnik ponosi koszt ponownego wydania dokumentu w kwocie 100zł.
11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji przez Uczestnika, jest możliwość wydania jej duplikatu. Koszt wydania takiej legitymacji to 100zł.

Prawa i obowiązki PGA:

1. PGA ma prawo do odwołania poszczególnych kursów w przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości kursantów niezbędnej do rozpoczęcia kursu. W takim przypadku PGA odda uczestnikom całą kwotę zapłaconą przez nich za kurs na podany przez nich numer konta bankowego.
2. Obowiązkiem PGA jest dołożenie wszelkich starań by organizowane kursy przeprowadzane były na jak najwyższym poziomie.
Prawa i obowiązki uczestnika:
1. Uczestnik ma prawo do:
a) Korzystania z wybranej formy kształcenia oraz dostępu do materiałów dydaktycznych
b) Wglądu do swoich danych osobowych przekazanych PGA
c) Jednej darmowej poprawki w przypadku nie zdania egzaminu w pierwszym terminie. Każda kolejna próba wiąże się z pokryciem kosztów w wysokości 100zł.
2. Obowiązkiem Uczestnika jest:
a) Stosowanie się do regulaminu PGA oraz obiektu w którym przeprowadzany jest kurs
b) Złożenie wszystkich dokumentów i załatwienie wszelkich formalności niezbędnych do uczestnictwa w kursie
c) Pokrycie na własny koszt wydatków takich jak dojazd na szkolenie, wyżywienie oraz zakwaterowanie w trakcie trwania kursu
d) Wszelkie akty wandalizmu, agresja w stosunku do innych Uczestników kursu, jak również szkoleniowców będą skutkowały wykreśleniem z listy kursantów
e) Uczestnik kursu jest zobligowany do zaliczenia wszystkich egzaminów, praktyk oraz odebrania legitymacji w terminie 2 lat od zakończenia świadczenia usługi szkoleniowej

Postanowienia dotyczące egzaminów

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestniczenie w kursie oraz frekwencja przekraczająca 75 procent godzin kursu.
2. Egzamin składa się z 20 pytań w formie testu oraz 5 pytań opisowych a czas przewidziany na egzamin to 45 minut. Nie ma możliwości przedłużenia czasu trwania egzaminu
3. Do wejścia na egzamin niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości wraz ze zdjęciem
4. W trakcie egzaminu Uczestnik nie może opuszczać Sali, jak również konsultować się z innymi uczestnikami kursu.
5. Nadzór nad egzaminem sprawuje Komisja Egzaminacyjna wyznaczona przez PGA
6. Komisja sporządza protokół z przebiegu egzaminu
7. W przypadku nie zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie przysługuje jedna darmowa poprawka. Termin egzaminu poprawkowego ustalany jest przez PGA.
8. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 70 procent z każdej części składowej egzaminu
9. Termin i sposób ogłaszania wyników ustala PGA
10. Uczestnikowi który zdał pomyślnie egzamin oraz spełnił wszystkie wymagania formalne PGA wystawia legitymację instruktorską

Odpowiedzialność

1. PGA nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub kradzież rzeczy uczestnika w miejscach prowadzenia kursu
2. Uczestnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wyrządzone na przedmiotach należących do PGA jego kontrahentów, podwykonawców i innych uczestników.

Ochrona danych osobowych

1. W momencie zgłoszenia na kurs Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez PGA w celu prawidłowego świadczenia usług szkoleniowych oraz dla celów marketingowych
2. PGA zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych
3. Dane osobowe umieszczane w bazie PGA są poufne i nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przystąpienie do kursu i reklamacje

1. Warunkiem przystąpienia do kursu jest opłacenie całej kwoty za kurs minimum cztery tygodnie przed jego rozpoczęciem.
2. Uczestnik dostaje materiały szkoleniowe drogą elektroniczną w dniu zapisania się na kurs.
3. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Pieniądze za kurs pomniejszone o opłatę w wysokości 500zł za dostęp do materiałów chronionych prawem autorskim zostaną przelane na konto bankowe Uczestnika.
4. Dwa tygodnie od rozpoczęcia kursu nie ma już możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy Uczestnikowi przez PGA. Uczestnik ma możliwość znalezienia na własną rękę osoby która w jej miejsce przystąpi do kursu.
5. Odstąpienie od umowy ma moc tylko w przypadku wypełnienia wniosku o rezygnację w formie papierowej lub mailowej i przesłanie tej informacji na adres lub adres mailowy PGA
6. Każda reklamacja złożona przez Uczestnika jest rozpatrywana indywidualnie

Postanowienia końcowe

1. PGA zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Informacja o jego zmianie zostanie wysłana do uczestnika drogą elektroniczną oraz zamieszczona na stronie internetowej PGA
2. Ewentualne spory powstałe w trakcie wykonywania umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, jednak w przypadku braku porozumienia przez organ ochrony praw konsumenta lub właściwy sąd powszechny.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2018 I obowiązuje uczestników kursu którzy zawarli umowę świadczenia usług szkoleniowych po tym dniu.

Kontakt: 505 233 614

To u nas otrzymasz potrzebne certyfikaty oraz zdolności, które pomogą Ci stać się prawdziwym Trenerem, dzięki czemu wygrasz z ogromną konkurencją na rynku i to Ty będziesz cieszył się pracą, którą na pewno pokochasz.


0